चन्दा तथा जग्गादाताहरु
Rana Keshar Rai

रण केशर राई

(निशुल्क जग्गा दाता)
रातमाटे जग्गा रणकेशर राई र विन्द्रमान राई संयुक्त १.१८ रोपनी

Bindra Man Rai

विन्द्रमान राई

(निशुल्क जग्गा दाता)
रातमाटे जग्गा रणकेशर राई र विन्द्रमान राई संयुक्त १.१८ रोपनी

Kipa Dhan Rai Doner jpg

किपाधन राई

(निशुल्क जग्गा दाता)
बिज्जेदु सोमबारे जग्गा ३.६७ रोपनी

Bola jit rai

वोलजित राई

(निशुल्क जग्गा दाता)
सिताखोम जग्गा २.५ रोपनी

राजमान राई

(निशुल्क जग्गा दाता)
गा. वि. स. परको डिलमुनि १ रोपनी

भिम बहादुर राई

(निशुल्क जग्गा दाता)
गा. वि. स. परको डिल १ रोपनी

आस कुमार राई

(निशुल्क जग्गा दाता)
धुसाखोप जग्गा २.३४ रोपनी

सुर्य कुमार राई

(निशुल्क जग्गा दाता)
यस विद्यालयको प्रांगण १ रोपनी

कर्ण बहादुर तमाङ

२ लाख भन्दा माथिको विज्ञान तथा अन्य शैक्षिक सामग्री र नगद सहयोग

नन्दराज राई

(निशुल्क जग्गा दाता)
यस विद्यालयको प्रांगण डिल १०० वर्ग मिटर

पुरिमाया राई

(निशुल्क जग्गा दाता)
यस विद्यालयको प्रांगण डिल २७० वर्ग मिटर

निर्कु धन राई

१ लाख भन्दा माथिको नगद तथा शैक्षिक सामग्री सहयोग

भलाकाजी राई

१ लाख भन्दा माथिको नगद तथा पुस्तक सहयोग

शेर्कु शेर्पा

२ लाख भन्दा माथिको शैक्षिक सामाग्रीहरु सहयोग